REGULAMIN APLIKACJI ZAMÓWIENIOWEJ w firmie BAYER TAXI

I. DEFINICJE POJĘĆ

 1. 1. Regulamin: zdefiniowane w poniższym dokumencie zasady korzystania z Aplikacji.
 2. 2. OPST: system centralowy wykorzystywany przez Korporację.
 3. 3. Aplikacja: oprogramowanie na urządzenia mobilne pozwalające na zamawianie usług taksówkowych na zasadach określonych w tym Regulaminie.
 4. 4. OPST.pl: zespół twórców posiadający pełnię praw autorskich do Aplikacji, reprezentowany przez firmę Radiss sc.
 5. 5. Pasażer: osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. O ile Pasażerem nie jest osoba fizyczna wyposażona w pełną zdolność do czynności prawnych , na korzystanie z Aplikacji musi udzielić zgody jej opiekuny prawny lub przedstawiciel ustawowy.
 6. 6. Taksówkarz : osoba wykonująca licencjonowane usługi przewozu taksówką , współpracująca na zasadzie umowy z Korporacją , uprawniona do realizacji zamówień w ramach danej Korporacji , wygenerowanych przy użyciu Aplikacji przez Pasażera.
 7. 7. Korporacja : firma prywatna , stowarzyszenie lub zrzeszenie, współpracująca z Taksówkarzami na zasadach umów prawnych właściwych dla każdego z wymienionych podmiotów gospodarczych, odbierająca zlecenia generowane z Aplikacji .
 8. 8. Urządzenia mobilne : sprzęt teleinformatyczny z funkcją GPS , realizujący transmisję danych na potrzeby połączenia z Internetem, w szczególności tablety i smartfony pracujące pod systemami operacyjnymi Android lub iOS lub WP .
 9. 9. Przewóz : transport Pasażerów świadczony przez Taksówkarza przy pomocy taksówki.
 10. 10. Przybliżony Koszt Przejazdu : obliczona przez Aplikację cena przejazdu w oparciu o zdefiniowany przez Pasażera adres początku i adres końca przejazdu, powiązana z cenami stosowanymi w Korporacji , z której usług Taksówkarzy Pasażer korzysta. Przybliżony Koszt Przejazdu nie jest wiążący dla Taksówkarza, gdyż podstawą do rozliczeń stanowi wskazanie homologowanego taksometru.
 11. 11. Niniejszy regulamin dotyczy PD Polska Sp. z o.o. ul. Strusia 10 lok. 2, 05-500 Piaseczno, NIP:521-10-65-217, www.bayertaxi.com oraz współpracujących z nią Taksówkarzy i Pasażerów korzystających z ich usług za pośrednictwem Aplikacji licencjonowanej przez OPST.pl .

II. ZASADY OGÓLNE

 1. 1. Wyłączne prawa autorskie do Aplikacji posiada OPST.pl
 2. 2. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie , powielanie, modyfikowanie Aplikacji w części albo całości bez zgody OPST.pl udzielonej na piśmie.
 3. 3. Aplikacja może być wykorzystywana przez Pasażera jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność, a korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
 4. 4. Aplikacja jest ogólnie dostępna w sklepach z aplikacjami i może być pobierana stamtąd bezpłatnie.
 5. 5. OPST.pl ani Korporacja nie pobierają od Pasażera opłat za korzystanie z Aplikacji .
 6. 6. Usługi przewozu osób taksówką realizują Taksówkarze współpracujący z Korporacją i to Taksówkarze ponoszą wyłączną odpowiedzialności za wykonywanie tych usług .
 7. 7. Aplikacja pozwala na przesyłanie do Korporacji informacji o zamówieniu przez Pasażera usługi przewozu , a za tym do współpracującego z tą Korporacją Taksówkarza, w celu zawarcia umowy o usługę przewozu pomiędzy Pasażerem a Taksówkarzem.
 8. 8. Po zdefiniowaniu przez Pasażera informacji niezbędnych do złożenia zamówienia na usługę , Aplikacja wylicza i podaje Przybliżony Koszt Przejazdu.
 9. 9. Koszty związane z niezbędną transmisją danych, wykorzystywaną przez Aplikację, w całości obciążają Pasażera i wynikają jedynie z taryfikatorów usług operatorów telekomunikacyjnych , z którymi Pasażer zawarł umowę , a ich składnikami nie są jakiekolwiek opłaty pobierane przez Korporacje lub OPST.pl.

III. ROZLICZENIA

 1. 1. Podstawą do rozliczenia ceny wykonanej usługi przewozu jest umowa pomiędzy Taksówkarzem a Pasażerem , zgodna z cennikiem stosowanym przez daną Korporację.
 2. 2. O ile klient w zamiarze dokonania zapłaty wprowadzi do Aplikacji niezbędne dane związane z kartą kredytową lub płatniczą lub innym obsługiwanym przez Aplikację mechanizmem płatniczym , po zaznaczeniu w zamówieniu zamiaru dokonania zapłaty w takiej formie , Aplikacja umożliwi rozliczenie za usługę . Ewentualny koszt transakcji przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej lub innym narzędziem płatniczym ponosi lub nie Pasażer, zależnie od umowy zawartej przez Pasażera z bankiem na obsługę karty kredytowej lub płatniczej lub wydawcą innego narzędzia płatniczego , którymi się posługuje.
 3. 3. Pasażerowie mogą korzystać za pośrednictwem Aplikacji z dostępnych w ramach Korporacji rozliczeń bezgotówkowych, biletów, voucherów itp. , o ile Korporacja umówiła z Pasażerem tą formę rozliczeń za usługę i w sposób umówiony z Korporacją

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. 1. Pasażer pobiera nieodpłatnie Aplikację z internetowego sklepu aplikacji i samodzielnie instaluje na Urządzeniu Mobilnym. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z posługiwania się Aplikacją na trwałe przez jej samodzielne odinstalowanie z urządzenia mobilnego lub czasowo przez zamknięcie Aplikacji.
 2. 2. Po bezpłatnej rejestracji, polegającej na wpisaniu wymaganych danych i otrzymanego kodu rejestracyjnego oraz po akceptacji Regulaminu , Pasażer otrzymuje możliwość zamawiania za pośrednictwem Aplikacji usług przewozu w Korporacji, realizowanych przez współpracującego z nią Taksówkarza.
 3. 3. Pasażer zobowiązuje się do nie udostępniania zarejestrowanej na swoje dane Aplikacji innym osobom w celu nieautoryzowanego jej użycia.
 4. 4. Profil Pasażera i dane dostępowe do Aplikacji powinny być chronione przez Pasażera i nie udostępniane wszelkim innym osobom.
 5. 5. Pasażer na potrzeby składania zamówienia będzie wprowadzał do Aplikacji informację zgodne ze stanem faktycznym oraz używał Aplikację zgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. 6. Pasażer wyraża zgodę na przesłanie przez Aplikację czasowej informacji o aktualnym położeniu oraz ID Pasażera do serwerów OPST w Korporacji oraz w procesie wydawania zlecenia do Taksówkarza realizującego usługę.
 7. 7. Stwierdzenie przez Pasażera nieautoryzowanego użycia zarejestrowanej na Niego Aplikacji powinno zostać niezwłocznie zgłoszone na adres emailowy Korporacji, za pośrednictwem której korzysta z usług przewozu wykonywanych przez Taksówkarzy .
 8. 8. Aplikacja może zostać czasowo lub trwale dezaktywowana, odpowiednio przez Korporację lub OPST.pl , gdy:
 9. a. Pasażer wykorzystuje Aplikację niezgodnie z Regulaminem
 10. b. Pasażer narusza prawa autorskie OPST.pl
 11. c. Pasażer zamawia usługi przewozu i bez uzasadnionej przyczyny nie korzysta z zamówienia w trakcie realizacji zlecenia lub nie odmawia zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji , o ile powtarza się to częściej niż 4 razy w miesiącu.
 12. 9. O czasowym lub trwałym dezaktywowaniu Aplikacji, odpowiednio Korporacja powiadomi Pasażera SMS-em lub emailem .
 13. 10. W związku z rozwojem Aplikacji OPST.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Aplikacji bez uwarunkowania prawa do tych zmian wynikiem konsultacji i zgodą z użytkujących ją Pasażerów i Korporacji.
 14. 11. OPST.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykorzystywaniem Aplikacji , w tym za działania i zaniechania Pasażera związane z Aplikacją , udziela jedynie zgody licencyjnej Pasażerowi i Korporacji na użytkowanie Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 15. 12. Korporacja i OPST.pl nie ponoszą też odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek wprowadzenia przez Pasażera do Aplikacji niezgodnych z prawdą lub niepełnych danych oraz za działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i firm obsługujących narzędzia płatnicze .
 16. 13. Pasażer odpowiada za zabezpieczenie danych zawartych w Urządzeniu Mobilnym , na którym jest zainstalowana Aplikacja, a Korporacja i OPST.pl nie odpowiadają za utratę tych danych.
 17. 14. OPST.pl lub Korporacja za zgodą OPST.pl , zastrzegą sobie prawo , w związku z prowadzeniem odpowiednio prac modernizacyjnych Aplikacji , serwisem lub administracją sprzętem lub oprogramowaniem lub z przyczyn losowych lub niezależnych od OPST.pl czy też od Korporacji, do czasowego wstrzymania działania Aplikacji lub niektórych funkcji Aplikacji .

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pełen opis polityki prywatności znajduje się w osobnym dokumencie pt. Polityka Prywatności - uprzejmie prosimy o zapoznanie sie z tym dokumentem i akceptację jego treści przed rozpoczęciem użytkowania niniejszej aplikacji zamówieniowej
 2. 1. Dane osobowe , niezbędne do zamówienia przez Aplikację i realizacji usługi przewozu Pasażera , będą przetwarzane , gromadzone , przechowywane i administrowane przez Korporacje wykorzystujące programy systemu OPST i współpracujące z OPST.pl , zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa EU o ochronie danych osobowych.
 3. 2. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu Pasażer wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie , gromadzenie , przechowywanie i administrowanie przez Korporacje danych osobowych na potrzeby realizacji zamówionych przez Pasażera przy użyciu Aplikacji usług przewozu oraz ich udostępnianie Taksówkarzom współpracującym z Korporacją w zakresie niezbędnym do wykonania danej usługi przewozu , tudzież w celach poznawczych i marketingowych wiążących się z pracą Aplikacji na potrzeby Korporacji.
 4. 3. W dowolnym momencie Pasażer może wyrazić wolę zaniechania wykorzystywania jego danych osobowych w celach marketingowych na drodze wystosowania oświadczenia woli na adres emailowy lub pocztowy Korporacji , przy czym wyrażenie tej woli nie skutkuje ograniczeniami w dalszym korzystaniu z Aplikacji przez Pasażera.
 5. 4. Akceptując niniejszy Regulamin Pasażer wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Korporacje danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z wykorzystywaniem Aplikacji niezgodnie Regulaminem oraz w celach realizacji zapisów Regulaminu.
 6. 5. Pasażer każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie , przechowywanie i administrowanie swoich danych osobowych , na drodze przesyłania oświadczenia takiej woli na adres emailowy lub pocztowy Korporacji .
 7. 6. Skutkiem wyrażenia woli i cofnięcia w rezultacie zgody na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie , przechowywanie i administrowanie danych osobowych przez Korporację , będzie trwała dezaktywacja Aplikacji wykorzystywanej przez Pasażera, uniemożliwiającą zamawianie taksówek w Korporacji przy użyciu Aplikacji.

VI. ZAPISY KOŃCOWE REGULAMINU

 1. 1. Dokonanie przez Pasażera rejestracji Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. 2. Regulamin uznaje się za obowiązujący od daty jego opublikowania .
 3. 3. Korporacja , w porozumieniu z OPST.pl , zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 4. 4. Wykonywanie Regulaminu reguluje prawo polskie , a wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Korporacji.