REGULAMIN APLIKACJI ZAMÓWIENIOWEJ TAKSÓWKARZY DZIAŁAJĄCYCH POD LOGIEM

ICAR TAXI

I. DEFINICJE POJĘĆ

 1. Regulamin: zdefiniowane w poniższym dokumencie zasady korzystania z Aplikacji.

 2. iCar Taxi: oznaczenie grupy przedsiebiorców wykonujacych licencjonowane usługi taksówkowe na określonych zasadach i z określonym cennikiem, których usługi można zamówić za pomocą Pośrednia.

 3. Pośrednik : firma pośrednicząca w zamóieniach taksówek pod wskazany przez Pasażera adres działająca pod nazwą : F.T. Taxi s.c. 30-716 Kraków ul. Przewóz 34 Nip: 679-284-71-22

 4. Aplikacja: oprogramowanie na urządzenia mobilne pozwalające na zamawianie usług taksówkowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na obszarach (w miastach), w których usługi Przewozu wykonują Taksówkarze.

 5. Pasażer: osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. O ile Pasażerem nie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, na korzystanie z Aplikacji, w tym przetwarzanie danych osobowych, musi udzielić pisemnej zgody jej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.

 6. Przewóz Taxi: usługa transportu Pasażerów wykonywana przez Taksówkarza przy pomocy taksówki, realizowana na podstawie umowy przewozu zawartej między pasażerem a Taksówkarzem w następstwie wygenerowania zamówienia przy użyciu Aplikacji przez Pasażera.

 7. Taksówkarz: osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą licencjonowanych usług przewozu taksówką, współpracująca na podstawie umowy z Pośrednikiem, uprawniona do realizacji, zamówień wygenerowanych przy użyciu Aplikacji przez Pasażera.

 8. Urządzenia mobilne: sprzęt teleinformatyczny z funkcją GPS, realizujący transmisję danych na potrzeby połączenia z Internetem, w szczególności tablety i smartfony pracujące pod systemami operacyjnymi Android lub iOS lub WP.

 9. Przybliżony Koszt Przejazdu: instrukcyjna i przykładowa cena przejazdu obliczona przez Aplikację w oparciu o zdefiniowany przez Pasażera adres początku i adres końca przejazdu, powiązana z cenami stosowanymi przez Taksówkarzy wykonujących Przewóz i współpracujących z Korporacją. Przybliżony Koszt Przejazdu ma charakter niewiążący, gdyż podstawę do rozliczeń za świadczone usługi przejazdu stanowi wskazanie homologowanego taksometru umieszczonego w taksówce Taksówkarza wykonującego Przewóz.

 10. Strefa Klienta – multimedialne miejsce (serwis internetowy) pod adresem strefaklienta.icartaxi.eu przeznaczone dla Klientów Bezgotówkowych, mających możliwość łączenia się z Internetem za pomocą urządzeń elektronicznych.

 11. Klient Bezgotówkowy: Klient współpracujący z Korporacją na zasadach bezgotówkowych zawartych w odrębnej umowie i rozliczający się na podstawie faktur okresowych (miesięcznych).

 12. Przewóz Bezgotówkowy: transport Pasażerów wykonywany przez Taksówkarza przy pomocy taksówki, zrealizowany na podstawie umowy o współpracy zawartej przez Klienta Bezgotówkowego z Korporacją.

 13. Autoryzacja w Taksówce – potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z usługi Przewozu Bezgotówkowego na podstawie eJKK, JKK lub Karty Bezgotówkowej dokonywane w taksówce.

 14. Autoryzacja Automatyczna – potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z usługi Przewozu Bezgotówkowego, na podstawie Karty Bezgotówkowej, JKK lub eJKK dokonywane przy zamawianiu usługi Przewozu Bezgotówkowego, po przypisaniu Karty Bezgotówkowej, JKK lub eJKK do numeru telefonu Pasażera za pośrednictwem Strefy Klienta.

 15. Przewóz: Przewóz Taxi lub Przewóz Bezgotówkowy.

 16. Cena Gwarantowana: Cena wyliczona po podaniu adresu poczatkowego i końcowego w Aplikacji do zamówień.

 17. Polityka Prywatności: dokument mający znaczenie nadane w rozdziale VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH pkt 1.II. ZASADY OGÓLNE

 1. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie, powielanie lub modyfikowanie Aplikacji w części albo całości bez zgody Pośrednika udzielonej na piśmie.

 2. Aplikacja może być wykorzystywana przez Pasażera jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność, a korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.

 3. Aplikacja jest ogólnie dostępna w wybranych sklepach z aplikacjami i może być pobierana stamtąd bezpłatnie.

 4. Pośrednik w zamówieniach przewozu nie pobiera od Pasażera opłat za korzystanie z Aplikacji.

 5. Brak odpowiedzi na zamówienie złożone przez Pasażera za pośrednictwem Aplikacji lub inne przypadki nieprzyporządkowania zamówienia Pasażera do dostępnego Taksówkarza nie stanowi naruszenia postanowień Regulaminu przez Pośrednika, co Pasażer niniejszym akceptuje.

 6. Aplikacja pozwala na przesyłanie do Pośrednika informacji o zamówieniu usługi Przewozu przez Pasażera, a za tym do współpracującego z tym Pośrednikiem Taksówkarza, w celu umożliwienia przyporządkowania zamówienia do dostępnego Taksówkarza i przyjęcia zamówienia do realizacji.

 7. Po zdefiniowaniu przez Pasażera informacji niezbędnych do złożenia zamówienia na usługę Przewozu, Aplikacja wylicza i podaje Przybliżony Koszt Przejazdu.

 8. Pasażer wypełniając formularz i klikając w przycisk „ZAMÓW”, składa zamówienie na usługę Przewozu i wyraża wolę:

  1. skorzystania z Przewozu Taxi na warunkach określonych w rozdziale III Regulaminu lub

  2. skorzystania z Przewozu Bezgotówkowego na warunkach określonych w rozdziale IV Regulaminu.

 9. Z chwilą przyjęcia zamówienia Pasażera na usługę Przewozu następuje świadczenie w ramach umowy o współpracę zawartej przez Klienta Bezgotówkowego z Pośrednikiem lub zawarcie umowy przewozu.

 10. Koszty związane z niezbędną transmisją danych, wykorzystywaną przez Aplikację, w całości obciążają Pasażera i wynikają jedynie z taryfikatorów usług operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Pasażer zawarł umowę, a ich składnikami nie są jakiekolwiek opłaty pobierane przez Korporacje.

III. PRZEWÓZ TAXI

 1. Przewóz Taxi odbywa się na podstawie umowy przewozu zawartej z Taksówkarzem który podjął zlecenie przy wygenerowaniu zamówienia przy użyciu Aplikacji przez Pasażera

 2. Podstawą do rozliczenia ceny wykonanej usługi Przewozu Taxi jest wskazanie homologowanego taksometru, zgodne z cennikiem stosowanym przez iCar Taxi za wyjatkiem usługi z ceną gwarantowaną.

 3. Zlecenia z Ceną Gwarantowaną to usługa świadczona przez przedsiębiorców taxi działających pod logiem iCar których usługi można zamówic za pośrednictwem Aplikacji.

 4. Przewozy z Ceną Gwarantowaną oferowane są Pasażerom zamawiającym zlecenie u niezależnych Przedsiębiorców Taxi za pośrednictwem Aplikacji, po podaniu adresu początkowego i docelowego oraz wybraniu opcji Cena Gwarantowana, o ile taka jest dla danej trasy. Przy czym, przynajmniej jeden z adresów musi znajdować się w Kwrakowie.

 5. Adres początkowy podany w Aplikacji Pasażera musi być identyczny z adresem odbioru, pod którym Pasażer oczekuje na Kierowcę, a adres końcowy podany w Aplikacji Pasażera jest adresem zakończenia usługi.

 6. Cena gwarantowana jest wiążąca wyłącznie dla podanej przed jej wyliczeniem trasy bez możliwości jej modyfikacji i bez wprowadzania przystanków pośrednich lub postojów. Każda modyfikacja zlecenia z winy lub na polecenie Pasażera polegająca na:

  - zmianie trasy,

  - zmianie adresu początkowego lub docelowego,

  - wprowadzeniu przystanków pośrednich,

  - wprowadzeniu postoju w trakcie zlecenia,

  - przerwaniu realizacji zlecenia w jego trakcie na życzenie Pasażera,

  - spóźnieniu się Pasażera do taksówki więcej niż 6 minut od czasu oczekiwania Kierowcy na Pasażera,

  skutkuje anulowaniem zlecenia z ceną gwarantowaną i obowiązkiem zapłaty na podstawie wskazań taksometru od momentu rozpoczecia usługi.

 7. W przypadku modyfikacji zlecenia z ceną gwarantowaną, wcześniejszego zakończenia zlecenia lub wystąpienia w trakcie realizacji zlecenia okoliczności niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Pasażera lub Kierowcę, uniemożliwiających realizację zlecenia z Ceną Gwarantowaną – opłatę za zlecenie zostanie wyliczone na podstwie wskazań taksometru.

 8. Do Ceny Gwarantowanej dla zleceń z preferencją będzie doliczona opłata według Cennika Usług Dodatkowych, o ile taka istnieje.

 9. Aplikacja może zawierać funkcję zapłaty za wykonany Przewóz Taxi poprzez bezpośrednie obciążenie karty płatniczej Pasażera. O ile Aplikacja umożliwia taką formę płatności i Pasażer w zamiarze dokonania zapłaty wprowadzi do Aplikacji niezbędne dane związane z kartą płatniczą lub innym obsługiwanym przez Aplikację mechanizmem płatniczym, po zaznaczeniu w zamówieniu zamiaru dokonania zapłaty w takiej formie, Aplikacja umożliwi rozliczenie za usługę Przewozu Taxi danym mechanizmem płatniczym. Ewentualny koszt transakcji przy użyciu karty płatniczej lub innym narzędziem płatniczym ponosi Pasażer, zależnie od umowy zawartej przez Pasażera z bankiem na obsługę karty płatniczej lub wydawcą innego narzędzia płatniczego, którymi się posługuje.

 10. Pasażer akceptuje, aby Taksówkarz wykonujący zlecony przewóz obciążał lub składał dyspozycję obciążenia karty płatniczej lub konta bankowego Pasażera (np. elektroniczne polecenie zapłaty), które zostało wskazane przez niego w Aplikacji w trakcie procesu płatności za usługę Przewozu Taxi.

 11. Pasażer zobowiązuje się do zapewnienia wystarczających środków na koncie wykorzystywanym do płatności za Przewóz Taxi. W przypadku braku wystarczających środków na koncie w chwili płatności danym mechanizmem płatniczym (bezgotówkowym) lub innych okoliczności skutkujących nieudaną próbą obciążenia konta Pasażera, Taksówkarz zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania należnych opłat i kosztów w innej formie, np. przelewem bankowym lub rozliczeniem gotówką bezpośrednio u Taksówkarza.

 12. Pasażerowie mogą korzystać za pośrednictwem Aplikacji z dostępnych w rozliczeń bezgotówkowych, biletów, voucherów itp., o ile Pośrednik wyraził zgodę na taką formę rozliczeń za usługę i w sposób umówiony z Korporacją.

 13. Pośrednik nie jest właścicielem platform rozliczeniowych dostępnych w Aplikacji do Zamówień a jedynie udostępnia Pasażerowi możliwość skorzystania form roliczeń.

 14. Reklamacje dotyczące rozliczeń przy uzyciu Karty Płatniczej obciążonej za pośrednictwem aplikacji do zamówień można składać :

  ToTaxi Sp. z o.o.

  ul. Złota 7 lok 18

  00-019 Warszawa

  tel. 519 022 062 @ : info@totaxi.plIV. PRZEWÓZ NA ZASADACH BEZGOTÓWKOWYCH

 1. Przewóz Bezgotówkowy odbywa się na podstawie umowy o współpracę zawartej przez Klienta Bezgotówkowego z Pośrednikiem.

 2. Do korzystania z usługi Przewozu Bezgotówkowego uprawniony jest Pasażer:

  1. posiadający aktywną: Kartę Bezgotówkową (dalej: „Karta Bezgotówkowa”), Jednorazowy Kupon Kredytowy (dalej: „JKK”) lub Elektroniczny Kod Kredytowy (dalej: „eJKK”) wystawione przez Pośrednika lub

  2. dokonujący zamówienia usługi Przewozu z Urządzenia mobilnego (np. smartfon), którego numer telefonu jest przypisany do Karty Bezgotówkowej lub eJKK lub JKK.

 3. Potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z usługi Przewozu Bezgotówkowego może odbyć się poprzez Autoryzację w Taksówce lub poprzez Autoryzację Automatyczną. Zasady dokonywania Autoryzacji w Taksówce oraz Autoryzacji Automatycznej zostały określone poniżej.

 4. Autoryzacja w Taksówce polega na:

  1. podaniu Taksówkarzowi przez Pasażera kodu z JKK lub

  2. podaniu Taksówkarzowi przez Pasażera kodu eJKK lub

  3. okazaniu do autoryzacji Taksówkarzowi przez Pasażera Karty Bezgotówkowej,

zależnie od tego, czym dysponuje Pasażer, celem przeprowadzenia Autoryzacji w Taksówce.

 1. Autoryzacja Automatyczna jest możliwa tylko w przypadku, gdy zamówienie usługi Przewozu Bezgotówkowego zostanie dokonane przy wykorzystaniu konta użytkownika Aplikacji, do którego jest przypisany numer telefonu uprawnionego Pasażera, tj. Pasażera którego numer telefonu jest jednocześnie przypisany do Karty Bezgotówkowej lub eJKK lub JKK. Nie istnieje możliwość skorzystania z Autoryzacji Automatycznej w przypadku zamówienia usługi Przewozu Bezgotówkowego za pośrednictwem Aplikacji bez wcześniejszego zalogowania się do konta użytkownika Aplikacji.

 2. W przypadku Autoryzacji Automatycznej Taksówkarz nie wydaje Pasażerowi jakiegokolwiek dowodu przejazdu.

 3. Autoryzacja Automatyczna jest możliwa tylko w przypadku gdy usługa Przewozu Bezgotówkowego jest świadczona na terenie miast wpisanych na Listę Miast z Automatyczną Autoryzacją. Stanowiąca odrębny dokument Lista Miast z Automatyczną Autoryzacją dostępna jest w Aplikacji. Akceptując niniejszy Regulamin Pasażer jednocześnie akceptuje Listę Miast i przyjmuje do wiadomości, że może być ona zmieniana bez uprzedniej akceptacji Pasażera, na co Pasażer niniejszym wyraża zgodę.

 4. Rozliczenie usługi Przewozu Bezgotówkowego odbywa się na podstawie faktur okresowych na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Pośrednikiem a Klientem Bezgotówkowym.

 5. W przypadku gdy została prawidłowo dokonana Autoryzacja Automatyczna, nie ma obowiązku dokonywania Autoryzacji w Taksówce.

 6. W przypadku gdy nie została dokonana Autoryzacja Automatyczna ani Autoryzacja w Taksówce, dochodzi do Przewozu Taxi i Pasażer jest zobowiązany dokonać zapłaty za zamówioną usługę Przewozu gotówką lub, jeżeli taksówka jest wyposażona w terminal płatniczy, kartą płatniczą lub kredytową.


V. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Pasażer pobiera nieodpłatnie Aplikację z internetowego sklepu aplikacji i samodzielnie instaluje na Urządzeniu mobilnym. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z posługiwania się Aplikacją na trwałe przez jej samodzielne odinstalowanie z Urządzenia mobilnego lub czasowo przez zamknięcie Aplikacji. Odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego nie jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika Aplikacji.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, pasażer zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 3. Po bezpłatnej rejestracji (założeniu) konta użytkownika, polegającej na wpisaniu wymaganych danych i otrzymanego kodu rejestracyjnego oraz po akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, Pasażer otrzymuje możliwość zamawiania za pośrednictwem Aplikacji usług Przewozu z wykorzystaniem stałego konta użytkownika.

 4. Pasażer zobowiązuje się do nie udostępniania swojego konta użytkownika Aplikacji innym osobom w celu nieautoryzowanego jego użycia oraz do nieudostępniania swojego Urządzenia mobilnego celem skorzystania przez osobę trzecią z Aplikacji bez uprzedniej rejestracji.

 5. Konto użytkownika Pasażera i dane dostępowe do Aplikacji powinny być chronione przez Pasażera i nie udostępniane jakimkolwiek innym osobom. Udostępnianie przez Pasażera informacji dostępowych do jego konta użytkownika może prowadzić do jego nieautoryzowanego wykorzystania przez osobę trzecią. Odpowiedzialność za skutki niezachowania swoich danych dostępowych w poufności lub ich niewłaściwego zabezpieczenia ponosi wyłącznie Pasażer.

 6. Pasażer będzie wprowadzał do Aplikacji wyłącznie informacje zgodne ze stanem faktycznym oraz będzie używał Aplikacji tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

 7. Stwierdzenie przez Pasażera nieautoryzowanego użycia jego konta użytkownika Aplikacji powinno zostać niezwłocznie zgłoszone telefonicznie pod numerem +48126531445 lub na adres e-mail biuro@icartaxi.eu. W wyniku zgłoszenia nieautoryzowanego użycia Pośrednik dokona przymusowej dezaktywacji konta użytkownika.

 8. Konto użytkownika Aplikacji może zostać czasowo lub trwale dezaktywowane przez Pośrednika, gdy:

  1. Pasażer wykorzystuje Aplikację niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego; lub

  2. Pasażer narusza prawa autorskie do Aplikacji; lub

  3. Pasażer zamawia usługi Przewozu i bez uzasadnionej przyczyny nie korzysta z zamówienia w trakcie realizacji zlecenia lub nie dokonuje odwołania zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji; lub

  4. wystąpi jakiekolwiek inne zdarzenie, z którym niniejszy Regulamin lub Polityka Prywatności wiąże możliwość przymusowej dezaktywacji konta Pasażera.

 9. O czasowym lub trwałym dezaktywowaniu konta użytkownika, Pośredni może powiadomić Pasażera SMS-em lub wiadomością e-mail.

 10. W związku z rozwojem Aplikacji Pośrednik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Aplikacji bez uwarunkowania prawa do tych zmian wynikiem konsultacji lub zgodą użytkujących ją Pasażerów.

 11. Pośrednik zastrzega sobie prawo, w związku z prowadzeniem odpowiednio prac modernizacyjnych Aplikacji, serwisem lub administracją sprzętem lub oprogramowaniem lub z przyczyn losowych lub niezależnych od Pośrednika, do czasowego wstrzymania działania Aplikacji lub niektórych jej funkcji, bez indywidulanego powiadomienia Pasażerów. Powyższe zdarzenia mogą ograniczać lub wyłączać czasowo możliwość korzystania z Aplikacji, co Pasażer niniejszym akceptuje. W związku z powyższym Pasażerowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji przez Pośrednika.

 12. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich danych zawartych w Urządzeniu Mobilnym, na którym jest zainstalowana Aplikacja, a Pośrednik nie odpowiada za utratę tych danych przez Pasażera.VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych po stronie Pasażera lub Taksówkarza w związku z realizacją usług Przewozu.

 2. Pośrednik nie gwarantuje dostępności podmiotów gotowych do świadczenia usług na rzecz Pasażera w chwili składania przez niego zamówienia na usługę Przewozu. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zamówienia przez Pasażera usługi Przewozu za pośrednictwem Aplikacji oraz brak dostępu Pasażera do usług Przewozu za pośrednictwem Aplikacji.

 3. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Pasażera, w tym za działania i zaniechania Pasażera związane z Aplikacją, jak również z tytułu szkód wynikających z polegania Pasażera na funkcjonalnościach Aplikacji z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej.

 4. Pośrednik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialność w przypadku rozbieżności pomiędzy Przybliżonym Kosztem Przejazdu i faktycznym kosztem Przejazdu, co wynika z instrukcyjnego i niewiążącego charakteru Przybliżonego Kosztu Przejazdu.

 5. Pośrednik nie gwarantuje stałej dostępności Aplikacji dla Pasażerów, w związku z czym Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie lub brak dostępu do Aplikacji, które mogą nastąpić w szczególności w związku z prowadzeniem prac modyfikacyjnych lub konserwacyjnych na Aplikacji, jak również awarią serwerów lub systemów wspomagających Aplikację.

 6. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wprowadzeniem przez Pasażera do Aplikacji nieprawidłowych, niepełnych lub niejednoznacznych danych.

 7. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z działaniami lub zaniechaniami operatorów telekomunikacyjnych i podmiotów obsługujących narzędzia płatnicze, wykorzystywane przez Pasażera celem zapłaty należności za Przejazd.

 8. Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Pośrednika mają zastosowanie w najszerszym zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z regulacjami dotyczącymi ochrony praw konsumenta.VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dla umożliwienia Pasażerowi prawidłowego i pełnego korzystania z Aplikacji niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych Pasażera. Wszelkie informacje związane z ochroną danych osobowych Pasażerów, takie jak określenie administratora danych osobowych, zakres zbieranych danych, sposób ich wykorzystywania oraz prawa Pasażera związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, zostały określone w odrębnym dokumencie - Polityce Prywatności, który jest udostępniany Pasażerowi do zapoznania przed założeniem konta w Aplikacji oraz jest stale dostępny w Aplikacji.

 2. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji przez Pasażera wiąże się z koniecznością uprzedniej akceptacji przez Pasażera Polityki Prywatności.

 3. Wyrażenie przez Pasażera zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach innych, aniżeli ściśle związanych z działaniem Aplikacji jest dobrowolne, co zostało bliżej określone w Polityce Prywatności Aplikacji.

 4. Cofnięcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego złożenie było dobrowolne, nie wpływa na możliwość dalszego korzystania przez Pasażera z Aplikacji.VIII. ZAPISY KOŃCOWE REGULAMINU

 1. Regulamin uznaje się za obowiązujący od daty jego opublikowania.

 2. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wprowadzeniu istotnych zmian Pasażerowie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Pośrednika za pośrednictwem Aplikacji lub poczty elektronicznej. W zakresie w jakim jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dalsze korzystanie z Aplikacji przez Pasażera oznacza akceptację Regulaminu w zaktualizowanym brzmieniu.

 3. Wykonywanie Regulaminu reguluje prawo polskie, a wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej lub przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby danej Korporacji.